Algemene voorwaarden

WhyNot Wijnand is gevestigd in Utrecht.

Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 57003297

www.WhyNotWijnand.nl / www.WijnandSlurink.nl

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1.1 WhyNotWijnand: Eenmanszaak van Wijnand Slurink, ook wel Wijnand Slurink Film genoemd.
  1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van WhyNot Wijnand

1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van WhyNot Wijnand.

 

 1. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WhyNot Wijnand gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WhyNot Wijnand verrichtte handelingen.

 

 1. Aanbiedingen & Offertes
  3.1 Alle offertes en prijsopgaven door WhyNot Wijnand gedaan zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk of per e-mail een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door WhyNot Wijnand heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3.3 WhyNot WIjnand stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. In het geval dat een wederpartij gedurende de productie additionele wensen heeft, dan wel wijzigingen aan de opdracht doorvoert, die niet in de offerte zijn opgenomen, worden de extra te maken uren dan wel extra gebruik van materiaal volgens de in offerte opgenomen tarieven bovenop het offertebedrag op de eindfactuur doorberekend.

 

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WhyNot Wijnand zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3.5 Tarieven voor de te leveren diensten zijn marktconform, maar productie en dienst afhankelijk, en kunnen daarom variëren.

3.6 WhyNot Wijnand is niet gebonden aan een aanvaarding die afwijkt van een in een offerte gedaan aanbod. WhyNot Wijnand is niet gebonden aan verplichting van uitvoering als de offerte is geaccordeerd of als er anderszins een prijsafspraak is gemaakt. Alleen een overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht verplicht WhyNot Wijnand tot het uitvoeren van de opdracht. Het afwijken van de overeenkomst door wederpartij kan WhyNot Wijnand ontdoen van de verplichting tot uitvoering.

 

 1. Overeenkomsten en Betaling

4.1 De overeenkomst tussen WhyNot Wijnand en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.

4.2 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WhyNot Wijnand het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de met WhyNot Wijnand afgesproken termijn aan WhyNot Wijnand worden verstrekt.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan WhyNot Wijnand de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de wederpartij de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald.

4.5 Bij producties in een hoog prijssegment kan een gefaseerde facturering van toepassing zijn. Dit wordt dan met percentages op de offerte genoteerd. De productie zal pas starten/hervat worden als de factuur van de eerste/vorige fase is voldaan.

4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen WhyNot Wijnand en de wederpartij tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

4.7 Indien WhyNot Wijnand en de wederpartij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ook kunnen er aanvullende kosten zijn, bijvoorbeeld als de wederpartij om gecompliceerde of uitgebreide correctierondes vraagt. WhyNot Wijnand zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.8 WhyNot Wijnand hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

4.9 Na het opleveren van een eerste versie komen er correctierondes. De opdrachtgever zorgt voor gestructureerde feedback met tijdcodes. WhyNot Wijnand verwerkt de feedback waarna de opdrachtgever nog 2 correctierondes krijgt om daar weinigen kenbaar te maken. Vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd. Deze wijzigingen worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen. Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief doorberekend, evenals alle extra te maken kosten.

4.10 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de wederpartij binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij WhyNot Wijnand een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat WhyNot Wijnand over het bezwaarschrift heeft beslist.

4.11 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen er aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen 5% voor een eerste aanmaning (termijn 2 weken) en 10% voor een tweede aanmaning. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

4.12 Facturen van WhyNot Wijnand zijn belast met 21% btw.

 

 1. Reis en verblijf

5.1 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en staat als schatting de offerte. Door een eindberekening worden de kosten toegevoegd/afgetrokken aan de eindfactuur.

5.2 WhyNot Wijnand hanteert een vergoeding van € 0,31 per gereden km per auto bij normaal auto vervoer tenzij anders afgesproken.

5.3 In het geval van afwijkend vervoer zoals bussen en vrachtwagens wordt een inhuurbedrag berekend plus een aangepast kilometer tarief dat kan variëren van € 0,35 tot € 0,85 cent per gereden kilometer per vervoersmiddel.

5.4 Openbaar Vervoerskosten worden één op één doorberekend.

 

 1. Auteursrecht

6.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een wederpartij worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van WhyNot Wijnand. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt WhyNot Wijnand de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

6.2 Op alle WhyNot Wijnand producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, WhyNot Wijnand. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met WhyNot Wijnand.

6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is WhyNot Wijnand ten allen tijde gerechtigd om zijn/ haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 WhyNot Wijnand behoudt te allen tijde de vrijheid om de productie te gebruiken voor zijn eigen portfolio, publiciteit of promotie. De opdrachtgever word hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1 WhyNot Wijnand is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct, mits WhyNot Wijnand zich aan de opdracht heeft gehouden en mits WhyNot Wijnand zich tijdens het vervaardigen aan de wet heeft gehouden. Wederpartij vrijwaart WhyNot Wijnand van alle aanspraken van derden.

7.2 WhyNot Wijnand maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. WhyNot Wijnand is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop WhyNot Wijnand geen invloed kan uitoefenen.

 

 1. Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 1. Privacy bepalingen

9.1 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Brand Refresh verstrekt informatie nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming. Zie ook de privacyverklaring op de website van Brand Refresh.

 

 1. Annulering en beëindiging van de overeenkomst

10.1 Indien een draaidag binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd word, wordt 50% van het afgesproken dagtarief in rekening gebracht. Bij annulering van een draaidag binnen 24 uur voor de start van de draaidag wordt 75% van het afgesproken dagtarief in rekening gebracht. Deze voorwaarde geld niet als de draaidag verzet word.

10.2 WhyNot Wijnand kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens WhyNot Wijnand niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

10.3 WhyNot Wijnand heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

 

 1. Slotbepalingen

11.1 Op alle overeenkomsten met WhyNot Wijnand zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met WhyNot Wijnand zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.

10.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen WhyNot Wijnand en wederpartij zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van vestiging van WhyNot Wijnand.

Scroll naar boven